Nyerj txtr Beagle könyvolvasót a Galaktikával!

Nyerj txtr Beagle könyvolvasót a Galaktikával! Részletek és játékszabályzat a cikkben!

Köss 1 éves Galaktika, vagy Galaktika XL előfizetést vagy válts éves Galaktika Baráti Kör tagságot a www.galaktikabolt.hu oldalon, és máris részt veszel a könyvolvasók sorsolásán!

A játék 2014. február 3-tól március 3-ig tart. Az ebben az időszakban érvényes éves Galaktika előfizetők, Galaktika XL előfizetők és GBK tagságot váltók közt 2-2-2 könyvolvasó kerül kisorsolásra!

Alább olvasható a játék hivatalos szabályzata:

 

„Galaktika előfizetés ’txtr Beagle”

 MEGNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓS JÁTÉK

RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

1.        A játék szervezője

A „Galaktika előfizetés ’txtr Beagle” elnevezésű promóciós játék (”Játék”) szervezője a Metropolis Media Group Kft. (székhely: 2724 Újlengyel, Határ u.12. (”Szervező”).

 

2.        A játékban történő részvétel feltételei

 

2.1    A Játékban részt vehet minden 18 év feletti, cselekvőképes, magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy (”Játékos”), aki nem tartozik a 2.4. pontban meghatározott személyek körébe és a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

  • amennyiben még nem regisztrált, valós névvel, e-mail címmel és adataival aktív internetkapcsolaton keresztül online regisztrál a galaktikabolt.hu oldalon
  • és a Játék időtartama alatt vásárol éves Galaktika vagy Galaktika XL előfizetést és/vagy Galaktika Baráti Kör GBK tagságot.
  • a fentiek teljesítésével elfogadja a játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt (a továbbiakban együtt: ”Részvétel”).

 

A Játék időtartama alatt egy Játékos egy felhasználói fiókkal vehet részt. Minden éves előfizetés egy Részvételnek minősül, amellyel a Játékos nyerési esélyeit növelheti, de egy játékos csak egy nyereményre lehet jogosult.

 

2.2    A Részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Metropolis Media Group galaktikabolt.hu e-könyv áruházának szolgáltatás technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 

2.3    A Részvételi feltételek teljesülését a Szervező megvizsgálja, és amennyiben azok, illetve az azzal részt vevő Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A nem valós adatokkal résztvevő játékosokat Szervező kizárja a Játékból. Az előfizetői – felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Metropolis Media Group Kft. mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, telefonszám-elírás semmilyen felelősséget nem vállal.

 

2.4    A Játékból ki vannak zárva a sorsolási bizottság tagjai és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

 

3.        A játék időtartama

A Játék 2014 február 3.  00 óra 01 perctől 2014. március 3. 23 óra 59 percig tart.

 

4.        A sorsolás menete

 

4.1    Szervező a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével sorsolási bizottság jelenlétében meghatározza Játék 2-2-2 nyertesét és 3 tartaléknyertesét. A sorsolás a galaktikabolt.hu oldalon elvégzett regisztráció során megadott e-mail adatból történik. A nyertes tranzakciók megállapításának menetéről sorsolási bizottság jegyzőkönyvet készít, amely a Játék ideje alatt és a végét követő 30 naptári napon keresztül a Szervező székhelyén bárki által megtekinthető.

 

4.2    A sorsolás időpontja és helyszíne: 2014.március 14.. Metropolis Media Group Kft. 1024 Fény u.2. Galaktika szerk.

 

 

 

4.3    Az 5.1 pontban meghatározott Nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Játék időtartama alatt teljesítették a Részvételi Feltételeket a 2.1 pontban írtak szerint.

 

5.        Nyeremények, Nyeremények átadása

 

5.1  Nyeremények:

 

Nyeremény:  összesen 2-2-2- (6) darab  ‘txtr Beagle e-könyv olvasó készülék

 

5.2. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt kizárólag egy Nyereményre lehet jogosult.

 

5.3  Amennyiben a nyertes Játékos a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, vagy a nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékos az 5.4. és 5.5. pontokban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a nyereményre a  4.1 pontban meghatározott tartaléknyertes válik jogosulttá. Amennyiben az öt tartaléknyertes is kizárásra kerül, vagy a nyereményt egyéb okból nem lehet átadni számára, a nyeremény nem kerül átadásra.

 

5.4    A Szervező a Nyeremények nyerteseit legkésőbb a sorsolást követő 8 (nyolc) munkanapon belül értesíti a regisztráció során megadott e-mail elérhetőségen, legfeljebb 3 alkalommal (”Értesítés”). Játékosnak az Értesítére emailben 5 (öt) napon írásban válaszolva kell a Szervező felé kezdeményeznie az egyeztetést a nyeremény átvételének időpontjáról az 5.5 pontban rögzítettnek megfelelően.

 

5.5       A Nyereményt a Szervező személyesen adja át a nyertesnek előzetesen egyeztetett időpontban, a 1024. Budapest, Fény u: 2-ben. Szervező e-mailben nyújt tájékoztatást a nyeremény átvételéneknek lehetséges helyéről is időpontjáról.

 

5.6    A Szervező kizárja a Játékból azt a Részvételt, amelyre nézve az azzal részt vevő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Részvételében vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy az adott Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

6.        Adózás, költségek

A nyereményeket a Szervező a játék időpontjában hatályos 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja törvény) 1. számú melléklet 8.14 pontja szerinti adómentes üzletpolitikai célú juttatásként kezeli, miután a juttatás feltételei megfelelnek a törvényben meghatározott feltételeknek. A Nyeremények kézbesítésével járó költséget a Szervező viseli.

 

7.        Információ a játékról

 

A Játékról szóló információk és a Játékszabályzat a galatika.hu weboldalon érhetők el.

 

8.        Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

 

8.1    Nyertesség esetén a Szervező a Nyereményeket és a nyerteseket a galaktika.hu weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve és lakcíme (vezetéknév kezdőbetűjével és kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg.

 

 

8.2    A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

 

  1. 9.        Vegyes rendelkezések

 

9.1    A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

 

9.2. A nyereményt nem áll módunkban más nyereményre vagy pénzre kicserélni.

 

9.3. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a galaktika.hu és galaktikabolt.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal, rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse

 

9.4.      Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból. A játékból kizárásra kerül és a nyereményre nem lehet jogosult az a személy, aki a jelen játékszabályzatban írt feltételeknek nem felel meg, továbbá aki a játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti, illetve az a személy, akinek nyertessége érdekében harmadik személy a játék tisztességes lebonyolítását veszélyezteti.

 

9.5  . A Metropolis Media Group Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket, vagy magát a promóciós játékot bármikor egyoldalúan módosítsa, illetve megszüntesse. A játékos a részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, s hozzájárul adatainak kezeléséhez. A Metropolis Media Group Kft a játékosok személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag a promóciós játékkal kapcsolatban kezeli. A játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a Metropolis Media Group Kft. a kezelés céljának megszűnését követően megsemmisíti. A játékkal kapcsolatos egyéb információk: 1  457-0250

 

 

Budapest, 2014. január 20.

Metropolis Media Group Kft.

Szervező

Facebook hozzászólások

Galaktika

Sci-fi, tudomány, film, technika, szórakozás. Alapítva 1972-ben.

You may also like...

1 Response

Vélemény, hozzászólás?